Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w PPHU TOM-LEX 1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest PPHU TOM-LEX z siedziba WARSZAWA 01-066 BURAKOWSKA 9 NIP 532-185-90-65 2. W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi prosze kontaktowac sie pod adres e-mail: BIURO@CYTADELAASG.PL W TYTULE NALEZY WPISAC DANE WRAZLIWE 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przeslanek wynikajacych z art. 6 RODO w szczególnosci: a. w celu zawarcia, wykonania, rozwiazania umów lub innych czynnosci prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynnosci przygotowawczych poprzedzajacych zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynnosci w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiazywania umowy lub inne czynnosci zwiazane z umowa; b. w celu wykonania czynnosci stosownie do udzielonej zgody; c. w celu wykonywania zadan w interesie publicznym w zakresie wynikajacym z przepisów prawa; d. wykonania ciazacych na Administratorze obowiazków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów ksiegowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo; e. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen, co obejmuje sprzedaz wierzytelnosci innemu podmiotowi; f. tworzenia analiz, zestawien i statystyk na potrzeby wewnetrzne administratora; g. do wypelniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem Administratora niezbedne. 5. Dane moga byc udostepniane ponizszym podmiotom, w celu prawidlowej realizacji uslug: - dostawcy uslug transportowych - dostawcy uslug informatycznych - dostawcy uslug prawnych i ksiegowych - podwykonawcy w swiadczeniu zleconych przez Klienta uslug w imieniu Administratora 6. Dane beda przechowywane do uplywu przedawnienia roszczen zwiazanych z wykonana usluga zlecona przez Klienta. 7. Klient ma prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania. 8. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrazenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofniecia zgody nie ma wplywu na przetwarzanie, które mialo miejsce do momentu wycofania zgody. 9. Klient ma takze prawo do przenoszenia danych. 10. Klientowi przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 11. Administrator informuje, ze dane Klienta nie beda przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równiez w formie profilowania w mysl art. 22 ust. 1 i 4 RODO. W KWESTIACH NIE UREGULOWANUCH PRZEZ RODO OBOWIZUJE NADAL STARY REGULAMIN §
6. Polityka ochrony prywatności
1. Sklep cytadelaasg.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników witryny w ramach rejestracji przez użytkownika w sklepie internetowym, dokonywania przez użytkownika transakcji zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzenia przez sklep cytadelaasg.pl z użytkownikiem wymiany korespondencji.
2. Administratorem danych osobowych PPHU TOM-LEX z siedzibą w Warszawie 01-066 ul. Burakowska 9.
3. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze sklepu cytadelaasg.pl w sposób opisany w pkt § 6 ust. 1. jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji lub zakupu w sklepie.
4. Dane osobowe użytkownika zbierane przy korzystaniu ze sklepu cytadelaasg.pl w sposób opisany w § 6 ust. 1. mogą być przechowywane i wykorzystywane do następujących celów:
a) do umożliwienia Klientom zalogowania sie do sklepu internetowego;
b) do umożliwienia Klientom korzystania z funkcji sklepu internetowego, w tym do składania przy wykorzystaniu sklepu internetowego zamówień;
c) do obsługi transakcji sprzedaży, w tym wysłania Klientom potwierdzeń czy zamówionego towaru;
d) do odpowiedzi na pytania Klientów sklepu internetowego;
e) do rozpatrywania roszczeń Klientów, w tym w zakresie niezgodności towaru z umową, roszczeń gwarancyjnych, roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
f) do kierowania roszczeń względem Klientów;
g) do celów marketingowych sklepu cytadelaasg.pl (tylko o ile Użytkownik rejestrując się lub składając zamówienie wyraził zgodę na użycie jego danych do celów marketingowych).
5. Użytkownikowi przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia (prawo kontroli przetwarzania danych). W ramach prawa kontroli Użytkownik może również m.in. żądać zaprzestania przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy), jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 8 przedmiotowej ustawy).
6. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 7 i 8 poniżej, sklep cytadelaasg.pl zabezpiecza i chroni dane osobowe Użytkowników przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych i nie udostępnia ich żadnym osobom lub podmiotom trzecim. Dane te służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w sklepie oraz do obsługi posprzedażowej, ewentualnie do celów marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.
7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione uprawnionym osobom, organom lub instytucjom (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) tylko i wyłącznie w wypadkach, gdy wyraźnie nakazują to określone przepisy prawa. Ponadto dane osobowe Użytkownika sklepu cytadelaasg.pl są udostępniane podmiotom obsługującym wysyłkę towaru, o ile dany Klient dokonując zakupu przy wykorzystaniu sklepu internetowego wybierze sposób dostawy towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.